ความรู้จิตวิทยา

แนวคิดทางจิตวิทยา

แนวคิดทางจิตวิทยาจริงกับวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวัน สอนโดย  ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง และทีมคณาจารย์อีกสองท่าน จะมาสอนให้ทุกคนเข้าใจในตัวเองโดยความรู้ทางจิตวิทยา โดยเริ่มที่กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางจิดวิทยา กลุ่มแรกคือกลุ่มจิตวิเคราะห์ ผู้ก่อตั้งคือซิกส์มัน ฟอย ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงขับทางความต้องการทางเพศที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ต่อมาแนวคิดพฤติกรรมนิยม จะอธิบายว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการฝึกหัด ต่อมาแนวคิดมนุษยนิยม มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความดีงาม มนุษย์ดีงามโดยธรรมชาติ มีการใฝ่ดี และการพัฒนาตนเอง ต่อมาแนวคิดการรู้คิด เป็นกระบวณการทางจิตด้วยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และสุดท้ายคือ แนวคิดประสาทและชีวภาพ กระบวนการความคิดทางจิตของมนุษยเกิดจากสมองและระบบประสาท